Tematik Seminerler

HATIRATLAR TARİHE NE SÖYLER?

Osmanlıdan Cumhuriyet Türkiye’sine geçiş, hala sıcak tartışmaların odağında kalan bir süreçtir. Geçiş sürecinin nasıl cereyan ettiği, ne gibi devamlılık ve kesintileri içerdiği meselesinde zaman zaman örtüşen ve bazen de çatışan yaklaşımlar mevcuttur. Bu seminerde Osmanlı son dönemi ile 1960 yılları arasında kalan vakit aralığında; dini, sosyal, ekonomik ve siyasi yapıların günlük yaşantıya etkilerinin izleri sürülecek ve resmi anlatıyı aşan bir muhteva derinliğinin peşinden gidilecektir. Ele alınacak kavramlar hatırat eserleri üzerinden farklı bir okumaya tabi tutulacaktır.

FİLMLERLE “KAVRAM”AK

Bu film atölyesi kapsamında tarihsel, toplumsal ve düşünsel bağlamda öne çıkan kavramlar filmlerle birlikte işlenecektir. Kavramın görüntü ve hikaye edilişiyle birlikte önemli boyutlarının anlaşılma ihtimali yüksek olmaktadır. Filmin kurmaca lehine bir gelişim göstermesini dengelemek amacıyla kavramı konu edinen kurgu dışı kitaplarla birlikte yürütülecek seminer kapsamında işlenecek filmlerin izlenmesi ve kitapların okunması gerekmektedir.

BİLİM TARİHİNE YAKLAŞIMLAR

Günümüzde Bilim Tarihi Disiplini pozitif bilimlerin oluşum sürecine odaklanmış haldedir. Bilim Tarihi denilince aklımıza Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik bilimlerinin tarih içerisinde geçirdikleri değişimler akla gelir. Bilim Tarihi seminerimizde bu anlayışa bağlı kalarak bilimsel bilginin oluşumu, hangi ifadelerin bilimsel sayılacağı, bilimlerin sınıflandırılması, bilimsel bilginin elde edilme yöntemleri gibi meseleler etrafında tarihi gelişim tartışılacaktır. Bilim Tarihi farklı disiplinler üzerine eğilmeyi gerektirdiğinden disiplinler arası yaklaşım meselelerini de bünyesinde barındırır.

TÜRKİYE’DE SİYASET: KAVRAMLAR ve MESELELER

Bu seminerde siyasetin ana kavramlarının yanı sıra, Türkiye’de siyasal hayatı belirleyen rakip fikir akımları ve ideolojiler üzerinde durulacaktır. Oluşturulan çerçeve üzerinden Türk siyasi hayatı anlaşılmaya çalışılacak, siyasetin ana meseleleri kavramsal bir düzeyde tartışmaya tabi tutulacaktır.