Tematik Seminerler

HATIRATLAR TARİHE NE SÖYLER?

Osmanlıdan Cumhuriyet Türkiye’sine geçiş, hala sıcak tartışmaların odağında kalan bir süreçtir. Geçiş sürecinin nasıl cereyan ettiği, ne gibi devamlılık ve kesintileri içerdiği meselesinde zaman zaman örtüşen ve bazen de çatışan yaklaşımlar mevcuttur. Bu seminerde Osmanlı son dönemi ile 1960 yılları arasında kalan vakit aralığında; dini, sosyal, ekonomik ve siyasi yapıların günlük yaşantıya etkilerinin izleri sürülecek ve resmi anlatıyı aşan bir muhteva derinliğinin peşinden gidilecektir. Ele alınacak kavramlar hatırat eserleri üzerinden farklı bir okumaya tabi tutulacaktır.

FİLMLERLE “KAVRAM”AK

Bu film atölyesi kapsamında tarihsel, toplumsal ve düşünsel bağlamda öne çıkan kavramlar filmlerle birlikte işlenecektir. Kavramın görüntü ve hikaye edilişiyle birlikte önemli boyutlarının anlaşılma ihtimali yüksek olmaktadır. Filmin kurmaca lehine bir gelişim göstermesini dengelemek amacıyla kavramı konu edinen kurgu dışı kitaplarla birlikte yürütülecek seminer kapsamında işlenecek filmlerin izlenmesi ve kitapların okunması gerekmektedir.

BİLİM TARİHİNE YAKLAŞIMLAR

Günümüzde Bilim Tarihi Disiplini pozitif bilimlerin oluşum sürecine odaklanmış haldedir. Bilim Tarihi denilince aklımıza Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik bilimlerinin tarih içerisinde geçirdikleri değişimler akla gelir. Bilim Tarihi seminerimizde bu anlayışa bağlı kalarak bilimsel bilginin oluşumu, hangi ifadelerin bilimsel sayılacağı, bilimlerin sınıflandırılması, bilimsel bilginin elde edilme yöntemleri gibi meseleler etrafında tarihi gelişim tartışılacaktır. Bilim Tarihi farklı disiplinler üzerine eğilmeyi gerektirdiğinden disiplinler arası yaklaşım meselelerini de bünyesinde barındırır.

TÜRKİYE’DE SİYASET: KAVRAMLAR ve MESELELER

Bu seminerde siyasetin ana kavramlarının yanı sıra, Türkiye’de siyasal hayatı belirleyen rakip fikir akımları ve ideolojiler üzerinde durulacaktır. Oluşturulan çerçeve üzerinden Türk siyasi hayatı anlaşılmaya çalışılacak, siyasetin ana meseleleri kavramsal bir düzeyde tartışmaya tabi tutulacaktır.

II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI KÜRESEL SİYASET

Bu seminerde, küresel çapta bir kırılmaya sebep olan II. Dünya Savaşı sonrası dünya siyasetindeki gelişmeler incelenecektir. Soğuk Savaş olarak adlandırılan uluslararası sistem ve sonrasında yayılan küreselleşme dalgası, 11 Eylül sonrası ortaya çıkan “küresel terörizm” gibi olgular tarihsel perspektiften anlatılacaktır. Tüm bu tarihsel olaylar ve olgular, ilk haftalarda işlenecek Uluslararası İlişkiler Teorileri ekseninde açıklanmaya çalışılacaktır. Bu doğrultuda Realizm, Liberalizm, Konstruktivizm gibi ana yaklaşımların küresel siyaseti teorik olarak nasıl açıkladıklarının yanı sıra belirlenen tarihsel süreçteki olayları da nasıl yorumladıkları ortaya konulacaktır.

TÜRK SİYASİ TARİHİ

Bu seminerde Türkiye’de siyasal hayatı belirleyen rakip fikir akımları ve ideolojiler hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra, Türk siyasetinin iki yüz yıllık serüveni değişim ve süreklilikler üzerinden okunmaya çalışılacak, Tanzimat, modernleşme, İslamcılık, Osmanlı-Cumhuriyet ilişkileri ve Cumhuriyet devrimleri gibi siyasi tarihimizin ana meseleleri, tarihsel bağlam ve farklı perspektifler düzleminde tartışmaya tabi tutulacaktır.

MODERNLEŞME DÖNEMİ OSMANLI FIKIH TARİHİ OKUMALARI

Bu Tematik Seminerde, 1839 Tanzimat Fermanı’ndan itibaren Osmanlı devletinin içine girdiği hukukî değişim ve dönüşüm süreci ele alınacak ve çeşitli açılardan bir okumaya tabi tutulacaktır. Dönemin tarihsel şartları yanında ceza hukuku, Mecelle, aile hukuku ve anayasa gibi hukukun temel alanları üzerinden okumalar gerçekleştirilecek ve Osmanlı’nın Tanzimat sonrası dönemde yaşadığı hukuki gelişim ve değişim irdelenmeye çalışılacaktır.