Müfredat

Müfredat

Arnavutlar Grubu
– Tefsir Semineri – Ferih Piku
– İslam Ülkeleri Seminerleri – Riad Domazeti.

Boşnaklar Grubu
-Toplumsal Gelişmeler Bağlamında Boşnaklar Semineri – Mustafa Krupalija.

Cumartesi günleri yapılan genellikle seminerler ise Türkçe olarak verilmektedir. Türkçe yapılan seminerlerdeki gruplar ise katılımcıların üniversite sahalarına göre Sosyal bilimler grubu ve İlahiyat grubu şeklinde ayrılmıştır.

Sosyal Bilimler Grubu :
Kur’an-ı Kerim
Sosyal Bilimlere Giriş– Mehmet Erken
Siyer – Hüseyin Tüzgen

İlahiyat Grubu :
Usul-u Fıkıh – Fation Shabani
Kuduri – Nentor Musliu
Tuhfetu’s-Seniyye – Nentor Musliu

Seminer Tanıtımları

Toplumsal Gelişmeler Bağlamında Boşnaklar Semineri
Mustafa Krupalija
Seminer kapsamında her Perşembe bir araya gelinerek çeşitli sosyolojik konular tartışmaya açılmıştır. İki kısımdan oluşan seminerlerin ilk yarısında teorik çerçeve oluşturulmaya çalışılmış, güncel konuların ele alındığı ikinci bölümde ise interaktif bir ortama yer verilmiştir. Seminer boyunca, tarihi arka planıyla göç olgusu, ideoloji aygıtı olarak medya, siyasal seçimler, diplomasi ve dış siyaset, dindarlık olgusu, tebaa ve vatandaşlık olguları gibi konular ele alınmıştır.
İki dönem süresince devam eden seminerde akademik ciddiyetten taviz verilmeden, bir sınıf ortamından ziyade gençlerin kendini rahatça ifade edebileceği dostane bir meclis havası hakim kılınmıştır. Seminerlerin gençlerin yakından ilgili oldukları Bosna Hersek ve Türkiye toplumlarının karşılaştıkları meseleleri konu edinmesi sebebiyle, öğrenciler seminerlere ciddi katkılarda bulunmuş, böylece toplumun en önemli meseleleri hakkında fikir alışverişi yapılarak bu konular hakkındaki bilinç ve farkındalık yükseltilmeye çalışılmıştır.

Tefsir Sohbetleri
Ferid Piku
Tefsir veya Perşembe Sohbetleri EVFA Akademinin ilk senesinden itibaren devam eden asli seminerlerimizden biridir. 2018/2019 dönemi boyunca sohbetlerin formatı kısa sürelerin tefsiri şeklinde yürütülmüştür. Her hafta bir süre tefsiri ele alınmaya çalışılmıştır. Katılımı dışarıya da açık olan ve yüksek katılımın olduğu sohbetler akademik boyutun yanında manevi terbiyeyi amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimlere Giriş
Mehmet Erken
Bu seminerde bir dönem boyunca, öğrencilerin etraflarında olan bitene, toplum yapılarına ve bu alana dair kavramlara aşinalık kazanmaları hedeflenmiştir. Bu amaçla belirlenen metinler üzerinden örnekler tartışılmış, öğrencilerin, Türkiye ve Balkan coğrafyaları arasındaki ortaklıklara dikkatleri çekilmiştir.

İslam Ülkeleri
Riad Domazeti
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik bu seminerde, Balkanlardaki tarihi, kültürel, ekonomik ve dini unsurların yanı sıra, İslam dünyasındaki gelişmeleri ve yakın tarih de konu edilmiştir. Her hafta yapılan oturumlarda İslam dünyasında farklı coğrafyaları tanıtılmaya çalışılmıştır. Filistin, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye’nin yanında bölgede Irak ve Suriye gibi krizlerin seyri ve arka planları işlenmiştir. Böylece Balkan Müslümanları ile Ortadoğu’daki halkları arasında din ve medeniyet bağları pekiştirilmeye çalışılmıştır. Birinci dönemde seminerlerin ilk yarısında, makale, analiz ve rapor gibi akademik yazının geliştirmesi amacıyla metodoloji semineri verilmiş, sonrasında ise öğrencilerden bunların uygulamaları istenmiştir. Oturumlarımızda ampirik bilgilerin aktarılmasının yanında, öğrencilerin analitik ve pratik zekaların gelişmesi, mevcut bilgilerin bir araya toparlanması ve okuma becerilerinin geliştirilmesi de en önemli hedefler olarak ön plana çıkmıştır.

Siyer
Hüzeyin Tüzgen
Siyer seminerleri EVFA Eğitim Akademisinin ilk yılından itibaren temel bir sütununu teşkil etmektedir. Geçtiğimiz dönem Siyer seminerleri verimli bir sene geçirmiştir. Seminerler Hüseyin Tüzgen hocanın üslubu ile önceden belirlenen kitaplar üzerinden yapılmıştır. Seminerlerin ana müfredatını İhsan Süreyya Sırma hocanın Mekke ve Medine Dönemleri adlarını taşıyan kitapları oluşturmuştur.

Usul-ı Fıkıh
Fation Shabani
İlahiyat öğrencilerine yönelik yapılan usul seminerlerinin bu döneminde lafız bahisleri işlenmiştir. Hadimi’nin Usul’ü ile Yunus Apaydın’ın İslam Hukuku Usulü kitapları temel kaynak olarak kullanılmıştır. Çağın getirdiği anlama problemleri ve muhtelif modern yorum ekolleri, (Mealci, lafızcı, Selefi vb.) lafız bahisleri bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede nassların anlaşılması ve yorumlanmasında Fıkıh usulünün öneminin ve sistematiğinin kavranması hedeflenmiştir.

Kuduri ve Tuhfetu’s-Seniyye Seminerleri
Nentor Musliu
Furu Fıkıh seminerleri kapsamında bu seneki seminerlere Kuduri metni ile başlanması kararlaştırıldı. Bu bağlamda Nikah bahisleri ve Talak konuları olmak üzere füru seminerler yapılmıştır. Kuduri asıl metin olarak kullanılmakla beraber Bedaisu’s-Sanai kitabından yapılan bir muhtasar metin üzerinden daha sistematik ve uzun tahliller yapılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin Hanefi mezhebinin sistematik yapı ve düşüncesinin kavranması hedeflenmiştir.
Tuhfetu’s-Seniyye seminerleri ise doğrudan metin üzerinden işlenmeye gayret edilmiştir.