Memlükler Döneminde İlim ve Kültür

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” Serisi Hakkında

İslâm ilim, kültür ve medeniyet tarihinin en önemli zaman dilimlerinden biri olan Memlükler Dönemi (h. 648-923 / m. 1250-1517) ilmi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan hususi özelliklere sahiptir. Memlükler Dönemi ve bu dönemdeki ilmî ve kültürel hayat son senelerde farklı birçok sahada -bilhassa dönemin ilmi hayatında önemli yer teşkil eden tarih, fıkıh, tefsir, kelâm ve hadis alanlarında- akademik araştırmalara konu olmuş, buna bağlı olarak nicelik ve nitelik açısından çok sayıda kıymetli eser üretilmiş ve bu üretim sempozyum, çalıştay gibi faaliyetler kanalıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.

İSM İhtisas Çalışmaları kapsamında da bu önemli birikimi genç araştırmacılarla buluşturmak üzere uzun soluklu bir seri düzenlenecektir. “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” adıyla 2021 senesi Aralık ayında başlayacak olan ve 2021-2022 ve 2022-2023 akademik dönemlerinde yürütülmesi planlanan seri her biri alanının mütehassısı olan hocalarla yürütülecektir.

Serideki faaliyetler için belirlenen temel format dörder haftalık seminer dizisi formatıdır. İSM İhtisas Çalışmaları kapsamındaki diğer seminer dizilerinde olduğu bu serideki seminer dizilerinin gayesi de şu şekildedir:

  • Sahada uzman olan hocanın tebliğ, makale, kitap yoluyla ortaya koyduğu formel bilginin yanı sıra informel bilgi ve tecrübesini genç araştırmacılarla buluşturmak.
  • Sempozyum, çalıştay, kitap müzakeresi gibi faaliyetlerdeki hoca ile kısa süreli bir tanışma, genel bakış ve öğrenme yerine daha uzun soluklu bir irtibata, ilgi ve tecessüse kapı aralamak.
  • Mevzubahis konu hakkında önemli görülen literatür ve mesâil ile öne çıkan ekol ve isimleri akademik bir metot ve çerçeve içerisinde katılımcılara sunmak. (Tabiatıyla sınırlı sayıdaki oturumlarla konunun her yönüyle ve derinlemesine tetkiki mümkün olmayıp bu çalışma, seminer dizisinin oluşturacağı birliktelik ve talep neticesinde oluşabilecek daha uzun soluklu programlarda yapılabilir.)
  • Tek taraflı bir dinleme usulü yerine okumalarla güçlendirilen ve zaman yayılan bir zihnî hazırlıkla sahici bir istifade usulü koymak.
  • Aynı sahaya ilgi duyan hocaları ve genç araştırmacıları birbirileriyle daha irtibatlı hale getirerek daha uzun soluklu ve çıktı hedefli ortak çalışmalara vesile olmak.
  • Genç araştırmacıları seminer dizisindeki konularda tez, makale vs. akademik çalışmalarda bulunmaya teşvik ve sevk etmek.

Öte yandan seminer dizilerinin arka arkaya gelmesiyle oluşan ve iki üç sene boyunca sürmesi planlanan serilerde ve bilhassa “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” serisinde bu gayelerin daha ulaşılabilir olduğu söylenebilir.

Bu gayelere matuf olarak planlanan “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” serisinin 2021-2022 akademik döneminde yürütülecek olan 1. devresinde birbirini takip eden ve tamamlayan altı ayrı seminer dizisi planlanmıştır.

Not: Her bir seminer dizisine ayrı başvuru alınacaktır.

 

1- “Tarih”: Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Aralık, 4 oturum)

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:

 

2- “Hadis”: Prof. Dr. Halit Özkan (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Ocak, 4 oturum)

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:

 

3- “Fıkıh”: Doç. Dr. Tuncay Başoğlu (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi) (Şubat, 4 oturum)

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:

 

4- “Tefsir”: Doç. Dr. Mesut Kaya (Necmeddin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi) (Mart, 4 oturum)

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:

 

5- “Kelâm”: Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaş (Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi) (Mayıs, 4 oturum)

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:

 

6- “Memlük Asrında Ulemâ ve Devlet Ricâli: Vefeyât, Tabakât, Terâcim”: Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Şubat – Haziran, 8 oturum)

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir