Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-9: Nahiv

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-9: Nahiv” Seminer Dizisi Hakkında

İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde/şekillenmesinde hayli etkin rol oynayan Memlükler döneminde (h. 648-923 / m.1250-1517) hemen her sahada velûd âlimlerin sonrasında klasik haline gelecek olan eserler ortaya koydukları veya mevcut klasikleri ileri noktaya taşıdıkları, mekân olarak ise Kahire ve Dımaşk’ın ilmî hayatın canlılığıyla öne çıktığı gözlemlenmektedir. “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” serisi kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Bilin’in danışmanlığında yürütülecek olan “Nahiv” başlıklı dört haftalık seminer dizisi ile Memlüklerin nahiv tarihindeki yeri tespit edilmeye çalışılacaktır.

İlk olarak Memlükler dönemi alimlerinin genel olarak Arap dil ilimlerine yaptıkları ciddi katkıların boyutunu görme adına dönemin/çağın ilmi hayatı genel hatları ile ele alınacak ve mezkûr bölgelerde dil ilimlerine dair yapılan çalışmalardan kısaca bahsedilecektir. Akabinde ise geniş bir çalışma gerektiren bu katkıların sadece nahiv ilmine bakan kısmına odaklanılacak ve nahiv ilmi açısından dönemin zirve olarak değerlendirilmesini mümkün kılan hususiyetlere dikkat çekilecek, ayrıca nahiv ilminin disiplinler arası çalışmalara özellikle tefsir alanına yaptığı katkılara temas edilecektir. Seminer dizisinin devamında Memlük dönemi nahiv âlimlerinin temsil ettiği Mısır nahiv ekolü ve diğer ekollerle ilişkisi değerlendirildikten sonra nahiv alanında -eser verip vermediğine bakmaksızın- dönemin dil âlimlerinden bahsedilecek, böylece âlimlerin birbirleri ile ilişkileri ve eserleri ele alınacak ve klasik nahiv eserleri üzerine inşa edilen derinlikli-kapsamlı çalışmalara dikkat çekilecektir. Son olarak İbn Malik, Ebu Hayyân, İbn Hişam, Aynî ve Suyûtî gibi dönemin önde gelen bazı nahivcileri incelenecek ve nahiv eğitimin yapıldığı yerler, okutulan eserler ve tartışma konuları da kısaca değerlendirilecektir.

Hoca: Dr. Abdullah Bilin (Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi)

Son Başvuru Tarihi: 25 Aralık 2022
Tarih: Ocak 2023
Periyot: Haftalık (Toplam 4 oturum)

Şartlar
* Lisansüstü öğrenci / araştırmacı olmak
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek
* Seminere katkıda bulunmak; verilen okuma sorumluluklarını yerine getirmek

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat bilgisi ile izlence seminer dizisine kabul edilen katılımcılara bildirilecektir.

One Response to “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-9: Nahiv” Seminer Dizisi Başlıyor
  1. […] Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi) (Ocak, 4 oturum) Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız: 10. “Tarih Yazıcılığı (Makrîzî Örneği)”: Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz […]


[top]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir