Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-8: Siyaset Düşüncesi

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-8: Siyaset Düşüncesi” Seminer Dizisi Hakkında

Bağdat merkezli Abbasî hilâfetinin 1258 yılındaki yıkılışı sonrası ortaya çıkan yeni durum, siyaset düşüncesi açısından birçok farklı açılımı beraberinde getirdi. Özellikle hilafetin yıkılışından hemen önce Mısır merkezli olarak kurulan Memlükler eliyle 1261 yılında yeniden ihya edilen hilafet kurumunun geçmişteki konumundan farklı yapısı, birçok âlimi başta hilafet meselesi olmak üzere siyasetin değişik veçhelerini ele almaya yöneltti. Yine Moğollar ve Haçlılarla süregiden savaş durumu da bu sahadaki metinlerin yönelimlerini ve dilini etkiledi. Komşu İslam devletleriyle kimi zaman sulh kimi zaman savaş şeklini alan rekabetin de tesiriyle Memlükler döneminde zengin bir siyaset düşüncesi külliyatı teşekkül etti.

Üç oturumluk bu seminer dizisinde ilk olarak Memlükler dönemi siyaset düşüncesi metinlerinin çeşitliliğine ve bu dönemde tartışma konusu edilen temel meselelerin neler olduğuna dair bir çerçeve çizilmeye çalışılacak, akabinde ise siyasî-fıkhî ahkâmla ilgili iki temel tartışmaya dikkat çekilecektir:

i) Ahkâm-ı sultaniye geleneğini canlandıran hilafet-saltanat merkezli tartışmalar ve Kureyşilik meselesinden kaynaklanan siyasi meşruiyet problemleri

ii) Siyaset-i şeriyye tartışmalarının siyaset düşüncesindeki yeri, bidat ve meharim düşüncesinin siyasetin tanzim ve tenkidi açısından anlamı.

Dönemin farklı fıkhî eğilimlerinin siyasetle ilgili tartışmaları tetiklediği ve mevcut durumu yönlendirme kaygısının da etkisiyle birbiriyle diyalog halinde olan zengin bir literatürün ortaya çıktığı görülmektedir. Oturumlar bu zengin literatürün farklı tezahürlerine ışık tutup yorumlamaya matuf olacaktır.

Hoca: Doç. Dr. Özgür Kavak (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Son Başvuru Tarihi: 25 Kasım 2022
Tarih: Aralık 2022 – Ocak 2023
Periyot: Haftalık (Toplam 3 oturum)

Şartlar
* Lisansüstü öğrenci / araştırmacı olmak
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek
* Seminere katkıda bulunmak; verilen okuma sorumluluklarını yerine getirmek

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat bilgisi ile izlence seminer dizisine kabul edilen katılımcılara bildirilecektir.

One Response to “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-8: Siyaset Düşüncesi” Seminer Dizisi Başlıyor
  1. […] Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Aralık-Ocak, 4 oturum) Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız: 9. “Nahiv”: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Bilin (Bitlis Eren Üniversitesi İslami […]


[top]

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir