Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-10: Tarih Yazıcılığı (Makrîzî Örneği)

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-10: Tarih Yazıcılığı (Makrîzî Örneği)” Okuma Grubu Hakkında

Memlük Devleti’nin (648-923/1250-1517) askerî ve siyasî kazanımlarını takiben bölgede ilmî muhitin de canlanması, Memlükler dönemini İslam tarihinin verimli ve parlak devirlerinden biri kılmıştır. Bu dönemde tefsir, hadis, fıkıh, kelâm sahalarının yanı sıra lügat ilimleri, tarih, coğrafya ve tabakât gibi sahalarda da çok sayıda alim yetişmiştir. Nitekim tarihçilik dönemin ilmi açıdan en yoğun yaşandığı disiplinlerden birisi olmuş ve bu dönemde pek çok önemli siyasî, kurumsal, mahallî tarih eserleri, şehir tarihleri, ansiklopedileri, siyer ve biyografi kitapları telif edilmiştir. Gerek içerik gerekse metodolojik olarak öne çıkan bu eserler kendi çağlarını da aşarak farklı dönem ve devletler üzerine çalışma yapan araştırmacılara da rehberlik teşkil etmiştir.

Memlükler döneminin tarih açısından en önemli ve en üretken isimlerinden birisi de farklı konu ve tarzlarda kıymetli telifleri bulunan Takıyyüddîn Ahmed b. Alî el-Makrîzî’dir (ö. 845/1442). Çalışmaları Mısır üzerine yoğunlaşmış olsa da tarih disiplininde takip ettiği titiz yaklaşımını ve yetkinliğini ortaya koyan kalıcı eserleri Makrîzî’ye İslâm Tarihi ve Medeniyeti çalışmaları sahasında tartışılmaz bir değer ve konum kazandırmıştır.

İSM İhtisas Çalışmaları kapsamında, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz ile yürütülecek olan “Tarih Yazıcılığı (Makrîzî Örneği)” başlıklı okuma grubunda özelde Makrîzî’nin hayatı ve tarihçiliği, genelde ise Memlükler dönemi tarihçiliği bizzat Makrîzî’nin telif ettiği el-Ḫıṭaṭü’l-Maḳrîziyyees-Sülûk, el-Muḳaffa’l-kebîr , Dürerü’l-ʿuḳūdi’l-Ferîde, İmtâʿu’l-esmâʿ gibi eserler üzerinden müzakere edilmeye çalışılacaktır.

Hoca: Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Son Başvuru Tarihi: 25 Aralık 2022
Tarih: Ocak-Mart 2023
Periyot: Haftalık (Toplam 8 oturum)

Şartlar
* Lisansüstü öğrenci / araştırmacı olmak
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek
* Okuma grubuna katkıda bulunmak; verilen okuma sorumluluklarını yerine getirmek

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat bilgisi ile izlence okuma grubuna kabul edilen katılımcılara bildirilecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir