Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-1 : Tarih

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-1 : Tarih” Seminer Dizisi Hakkında

İslâm tarihindeki en büyük Müslüman Türk devletlerinden biri olan ve h. 648-923 / m.1250-1517 yılları arasında Mısır, Şam ve Hicaz gibi önemli bölgelerin hâkimiyetini elinde tutan Memlükler, tarihteki bu önemli konumlarını ve şöhretlerini, Moğol istilâsını durdurarak İslâm dünyasının batısını büyük bir tehlikeden kurtarmaları, Abbâsî hilâfetini Mısır’a getirmeleri ve Suriye ile civarındaki Haçlı prensliklerini ortadan kaldırarak bölgedeki müslüman hâkimiyetini kesinleştirmeleri gibi siyasî, askerî ve dinî başarılarıyla sağlamışlardır.

Öte yandan Memlükler Dönemi ilim, kültür ve medeniyet bakımından da İslam tarihinin en önemli dönemlerinden biri olarak kabul edilmekte, son senelerde bu saha giderek artan bir ilgiyle farklı araştırma ve etkinliklere konu edilmektedir. Memlükler dönemine iyi bir şekilde nüfuz edilebilmesi için bu sürecin siyasi, ilmi ve kültürel yapısının bir bütün halinde ele alınması gerekmektedir. Bu minvalde İSM İhtisas Çalışmaları kapsamında yürütülecek olan “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” serisi ile farklı sahalara mercek tutulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamdaki ilk seminer dizisi “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür-1: Tarih” başlığı ile Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz’ın danışmanlığında, Aralık ayında ve dört oturum halinde gerçekleştirilecektir. Bu seminer dizisinde serideki diğer seminer dizilerine genel bir mukaddime yapılması, hakkında konuşulan bilhassa dönemin tarihi, siyasi, coğrafi ve idari açılardan daha somut bir zemine yerleştirilmesi ve ayrıca Memlük tarihçiliğinin müzakere edilmesi hedeflenmektedir.

Seminer dizisinde ilk olarak Eyyûbilerin yıkılış ve Memlükler’in ortaya çıkış süreçleri ile devletin temelini oluşturan Memlük sistemi üzerinde durulacaktır. Sonrasında Memlük devletinin ağırlıklı olarak Selçuklu-Eyyûbî çizgisinden tevarüs ettiği siyasî ve askerî teşkilâta yaptığı müdahale ve katkılara işaret edilerek siyasî, idarî, askerî, adlî ve ilmî yapısı ortaya konacaktır. Akabinde Memlükler’in siyasi tarihi özlü olarak müzakere edilecek, ayrıca ilmi ve kültürel yapısına dair genel bir bakış yapılacaktır. Son olarak Memlükler döneminde önemli gelişmeler kaydeden ve oldukça canlı bir disiplin olan tarihçilik üzerinde durulacak, Memlük tarihçiliğinin önemli, özgün, güçlü ve zayıf yanları; imkân ve sınırları ele alınacaktır.

Hoca: Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üniversitesi, İslam Tarihi Anabilim Dalı)
Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2021
Tarih: Aralık 2021
Periyot: Haftalık (Toplam 4 oturum)

Şartlar
* Lisansüstü öğrenci / araştırmacı olmak
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek.
* Danışman / Hoca tarafından verilen okuma, yazma vb. sorumlulukları yerine getirmek.

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat, okuma grubuna kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir