Memlükler Döneminde İlim ve Kültür 2. Devre (2022-2023)

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” Serisi Hakkında

İslâm ilim, kültür ve medeniyet tarihinin en önemli zaman dilimlerinden biri olan Memlükler Dönemi (h. 648-923 / m. 1250-1517) ilmi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan hususi özelliklere sahiptir. Memlükler Dönemi ve bu dönemdeki ilmî ve kültürel hayat son senelerde farklı birçok sahada -bilhassa dönemin ilmi hayatında önemli yer teşkil eden tarih, fıkıh, tefsir, kelâm ve hadis alanlarında- akademik araştırmalara konu olmuş, buna bağlı olarak nicelik ve nitelik açıdan kıymetli birçok eser üretilmiş ve bu üretim sempozyum, çalıştay gibi faaliyetler kanalıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.

İSM İhtisas Çalışmaları kapsamında da bu önemli birikimi genç araştırmacılarla buluşturmak üzere uzun soluklu bir seri düzenlenmektedir. “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” adıyla 2021 senesi Aralık ayında başlayacak olan ve 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim devrelerinde yürütülmesi planlanan olan seri her biri alanının mütehassısı olan hocalarla yürütülmektedir.

Serideki faaliyetler için belirlenen temel format dörder haftalık seminer dizisi formatıdır. İSM İhtisas Çalışmaları kapsamındaki diğer seminer dizilerinde olduğu bu serideki seminer dizilerinin de gayesi şu şekilde ifade edilebilir:

* Sahada uzman olan hocanın tebliğ, makale, kitap yoluyla ortaya koyduğu formel bilginin yanı sıra informel bilgi ve tecrübeyi genç araştırmacılarla buluşturmak.
* Sempozyum, çalıştay, kitap müzakeresi gibi faaliyetlerdeki hoca kısa süreli bir tanışma, genel bakış ve öğrenme yerine daha uzun soluklu bir irtibata, ilgi ve tecessüse kapı aralamak.
* Seminer dizisinde ele alınan başlıktaki önemli görülen literatür ve mesâil ile öne çıkan ekol ve isimleri akademik bir metot ve çerçeve içerisinde katılımcılara sunmak. (Tabiatıyla sınırlı sayıdaki oturumlarla konunun her yönüyle ve derinlemesine tetkiki mümkün olmayıp bu çalışma, seminer dizisinin oluşturacağı birliktelik ve talep neticesinde oluşabilecek daha uzun soluklu programlarda yapılabilir.)
* Tek taraflı bir dinleme usulü yerine okumalarla güçlendirilen ve zaman yayılan bir zihnî hazırlıkla sahici bir istifade usulü koymak.
* Aynı sahaya ilgi duyan hocaları ve genç araştırmacıları birbirileriyle daha irtibatlı hale getirerek daha uzun soluklu ve çıktı hedefli ortak çalışmalara vesile olmak.
* Genç araştırmacıları seminer dizisindeki konularda tez, makale vs. akademik çalışmalarda bulunmaya teşvik ve sevk etmek.

Öte yandan seminer dizilerinin arka arkaya gelmesiyle oluşan ve iki üç sene boyunca sürmesi planlanan serilerde, bahusus “Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” serisinde bu gayelerin daha ulaşılabilir olduğu söylenebilir.

“Memlükler Döneminde İlim ve Kültür” serisinin 1. devresinde (2021-2022 döneminde) birbirini takip eden ve tamamlayan 5 seminer dizisi ile 1 okuma grubu yürütülmüştür:

1. “Tarih”: Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Aralık, 4 oturum)
2. “Hadis”: Prof. Dr. Halit Özkan (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Ocak, 4 oturum)
3. “Fıkıh”: Doç. Dr. Tuncay Başoğlu (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi) (Şubat, 4 oturum)
4. “Tefsir”: Doç. Dr. Mesut Kaya (Necmeddin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi) (Mart, 4 oturum)
5. “Kelâm”: Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaş (Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi) (Mayıs, 4 oturum)
6. “Memlük Asrında Ulema ve Devlet Ricâli: Vefeyât – Tabakât – Terâcim”: Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Şubat-Haziran, 8 oturum)

Memlükler Döneminde İlim ve Kültür Serisi 1. Devre programı ayrıntıları için tıklayınız.

 

Serinin ikinci devresinde (2022-2023 döneminde) ise 4 seminer dizisi ile 1 okuma grubunun yürütülmesi planlanmaktadır.
Not: Her bir seminer dizisine ayrı başvuru alınacaktır.
7. “Eğitim Kurumları”: Doç. Dr. Harun Yılmaz (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Kasım, 4 oturum)
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:
8. “Siyaset Düşüncesi”: Doç. Dr. Özgür Kavak (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Aralık-Ocak, 4 oturum)
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:
9. “Nahiv”: Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Bilin (Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi) (Ocak, 4 oturum)
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:
10. “Tarih Yazıcılığı (Makrîzî Örneği)”: Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) (Ocak-Mart, 8 oturum)
Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız:
11. “Memlük Hanefîliği”: Dr. Öğr. Üyesi Yasir Beyatlı (Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi) (Mart, 4 oturum)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir