Kelâm’ın Teşekkülü-4 : Kelâm-Dil İlişkisi

“Kelâm’ın Teşekkülü-4 : Kelâm-Dil İlişkisi” Seminer Dizisi Hakkında

Dil, düşünce ve varlık ilişkisi, tarih boyunca merak konusu olduğu gibi günümüzde de bu özelliğini muhafaza etmektedir. “Kelâm-Dil İlişkisi” seminer dizisinde modern dil felsefesi yaklaşımıyla olmasa da klasik kelâm ilminin varlık ve düşünce (bilgi) sistemlerinin dille olan ilişkileri mercek altına alınmaya çalışılacaktır. “Kelimeler (Dil), mânaların kalıplarıdır” ve “Kelime beden, mâna ise ruhtur” gibi özdeyişlerle ifade edildiği üzere esasında dil, asıl maksat olan anlamın taşıyıcısı ve aracıdır. Anlam, bilen özne konumundaki insanın, düşünce yetisi olan aklıyla varlığı yorumlama ve anlamlandırma çabasının sonucunda elde ettiği bilgi birikimidir. İnsanın bu bilgi birikimi, ruhun bedeni öncelemesi ve ona hayatiyet veren öz oluşu gibi, dili önceler ve onu yaşayan canlı bir varlık haline getirir.

Dile taşınan anlam veya bilgi birikimi, varlığa dair olduğundan aslında insan aklı ilk önce varlıkla karşı karşıya kalır, onun üzerinde düşünür ve en sonunda da bu düşüncesini dile taşıyarak kendi düşünce ve fikrini başkalarına da açarak onların da düşüncesinin konusu haline getirir. Buna göre bahse konu üçlü kavramın doğru sıralanışı varlık-düşünce-dil tarzında gerçekleşmektedir. Seminer dizisizinde bu sıralama göz önüne alınarak, hakikat arayışı demek olan bir kelâmî sistemde -araç oluşu bir yana- dilin, istidlâl yöntemi olma bakımından yeri ve işlevselliği tartışmaya açılacaktır. Bu bağlamda, “Bir kelâm-dil ilişkisinden bahsedilebilir mi? Eğer bir ilişki var ise bu, kelâm ilminin tüm evreleri için mi geçerli yoksa örneğin sadece kuruluş döneminde mi söz konusudur? Ya da mesela var olan ilişki, aslında akâid-dil ilişkisi olabilir mi? Şayet kelâmla dil arasında bir ilişki varsa bu ne derece güçlü bir ilişkidir ve hangi tarafın lehine veya aleyhine işlemektedir? Dilin güç bakımından akla karşı konumu nedir? Kelâmın akliyyât bahislerinde dilin etkisinden söz edilebilir mi?” gibi soruların ve daha başka soru ve ihtimallerin cevapları araştırılacaktır.

Seminer dizisinin çıktısı olacak söz konusu cevaplar, bizzat klasik metinlerden pasajlar okunarak ve öncesinde konuyla ilgili verilmiş yardımcı dokümanlardan elde edilen veriler de göz önüne alınarak müzakereye açılacaktır.

Hoca: Dr. Mesut Erzi (Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Son Başvuru Tarihi: 25 Ekim 2022
Süre / Periyot: Kasım 2022 / 4 Oturum / 90 dk.

Şartlar
* Kelam, İslam Felsefesi, Felsefe ve Din Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı alanlarında lisansüstü erkek öğrenci / araştırmacı olmak
* Kaynakları okuyabilecek şekilde Arapça bilmek
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek.
* Danışman / Hoca tarafından verilen okuma, yazma vb. sorumlulukları yerine getirmek.

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat ile izlence ve okuma listesi seminer dizisine kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir