Dinî düşünce geleneğinin bir parçası olan kelam disiplini içerisinde yürütülen nazarî faaliyetlerin bir şekilde naslarla ilişkilendirilmesi kaçınılmazdır. Başlangıçta bir nas yorumu olarak ortaya çıkıp erken dönemden itibaren metafizik bir sistem ve tümel bir disiplin olmaya doğru evrilmesi, onun bu yönünü ortadan kaldırmamıştır. Nitekim nazarî düşünce geleneklerinin kelâm, felsefe, tasavvuf ve işrâkîlik olarak tespit edildiği meşhur tasnifte kelam ilminin “nebevî bir öğretiye, yani vahye bağlı nazar ve istidlal” yöntemini kullandığının belirtilmesi bu hususu teyit etmektedir.
Kelam ilminin, tarihinin hiçbir döneminde, bütün mevcutları inceleme amacını güden bir disiplin olma iddiasından vazgeçmediği açık olmakla birlikte, her dönemde değişik saik ve gerekçelerle öne sürülen görüşler, onun bilimsel kimliğine ve soruşturma alanının sınırlarına yönelik birtakım tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu tartışmaların onun dinî düşünce geleneği içerisinde konumlanmış olmasıyla ilgili bir yönü olduğu açıktır. Kelam ilminin naslara dayalı olarak inşa edilen bir disiplin olmasının, onun tümelliğine ve nazarîliğine engel teşkil edip etmediği sorusu, bu tartışmanın ekseninden yer alan önemli problemlerden birine göndermede bulunmaktadır. Diğer taraftan kelam ilminin diğer şerî ilimlere ilkelerini veren bir disiplin olması, onun bütün mevcutlara ilişkin soruşturmayı deruhte etmesini intac etmiş, bu da kapsam ve içerik tartışmalarına yol açmıştır. İnanç esaslarını akılla temellendirme çabasının da eşlik ettiği bu iki temel sorun daha alt düzlemde akıl ile vahiy, bilgi ile inanç arasındaki ilişkiye, akıl yürütmenin sınırlarına, yorumun doğasına, akıl yürütme yöntemlerine, kelam ilminin mevzusuyla ilgili tartışmalara zemin hazırlamıştır.
Bu seminer dizisinde, bahsi geçen iki temel sorunun, tazammun ettiği problemlere de referansta bulunularak tahlil edilmesi hedeflenmektedir.

Hoca: Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaş (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kelam Bilim Dalı)
Son Başvuru Tarihi: 29 Ekim 2020
Tarih: 4-11-18-25 Kasım 2020
Saat: 20.00-21.30
Periyot: Haftalık (Toplam 4 oturum)

Notlar
* Seminer dizisine Kelam, İslam Felsefesi ve Tasavvuf alanlarındaki lisansüstü erkek öğrenciler başvurabilir.
* Katılımcılardan oturumlara düzenli katılmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.
* Program kontenjanı sınırlı olup atölyeye kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve programa dair okumalar hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
* Program Zoom üzerinden online yürütülecektir.

Başvur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir