Kelam-Felsefe Tez Okumaları

Kelam-Felsefe Tez Okumaları Hakkında

Son yıllarda Türkiye akademisinde İslâm düşüncesi alanında yapılan tez çalışmalarında artış görülmektedir. Bilhassa kelâm ve felsefe alanında gerçekleştirilen neşirler ve yapılan tercümeler bu alanlarda yapılan çalışmaların artmasında etkili olmuştur. Mütekaddim dönem ve müteahhir dönem kelâmı; İbn Sînâ, Fahreddin er-Râzî, Seyyid Şerif Cürcânî gibi isimler ve kelâm ve felsefenin kesişim noktaları bu çerçevede dikkat çeken çalışmalardır. Bu çalışmalar Türkiye akademisinin İslâm düşüncesine olan vukufiyetini artırmanın yanında, uzun yıllardır cari olan birtakım yanlış kanaatlerin tashihine de katkı sağlamaktadır. Buna binaen Dr. Güvenç Şensoy koordinatörlüğünde her biri tez yazım aşamasında yahut tez yazma adayı olan katılımcılar tarafından kelâm-felsefe alanlarında, önemli bir kısmı yakın zamanda yazılan ve kitaplaştırılan tezler belirlenmekte ve katılımcılar tarafından okunup notlanarak müzakere edilmektedir. Tezlerin İslâm düşüncesini anlamaya dönük katkıları, başarıları, yazarın tezi kaleme almadaki yöntemi; bunların yanında eksik bırakılan noktalar ve göze çarpan hatalar müzakere esnasında konuşulan konular arasındadır. Ayrıca bu okuma grubunun her bir katılımcısı tarafından tahlil edilen kitaplaşmış tezler hakkında akademik bir değerlendirme yazısı kaleme alması beklenmekte ve uygun görülen değerlendirme yazıları muhtelif akademik dergilere gönderilmektedir.

Okuma grubunda 2021-2022 döneminde tahlil edilen tez/kitaplar şunlardır:

 

  • Eşref Altaş, Fahreddin er-Razi’nin İbn Sina Yorumu ve Eleştirisi, İstanbul: İz Yayıncılık, 2016.
  • Murat Kaş, Seyyid Şerif Cürcani’de Zihni Varlık (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017).
  • Bilal Taşkın, İslam Düşüncesinde Varlık Tartışmaları: Sadeddin et-Teftazani Merkezli Bir İnceleme, İstanbul: İz Yayıncılık, 2020.
  • Yunus Öztürk, Kelam-Metafizik İlişkisi: Farabi Eksenli Bir İnceleme, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2021.
  • Güvenç Şensoy, Sadruşşerîa’da Varlık ve Ulûhiyyet (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022)
  • Mehmet Aktaş, Tanım veya Hakikat: Cüveyni’nin Kelam Sisteminin Analizi, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2021.
  • Abuzer Dişkaya, Aklın Sınırlarında Metafizik Felsefi Akledilirler Öğretisi, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2021.

Okuma Grubu 2022-2023 döneminde de yukarıda izah edilen usul üzere düzenli olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir