Karşılaştırmalı el-Muhassal Okumaları

Karşılaştırmalı el-Muhassal Okumaları

Koordinatör: Eşref Altaş

Bu atölyede Fahreddin er-Râzî’nin el-Muhassal adlı eseri Mısrî, Tûsî ve Kâtibî şerhleri ile birlikte karşılaştırmalı olarak okunacaktır.

el-Muhassal kelamın ve meşşâî metafiziğin bütün sorunlarının delilleriyle ve itirazlarıyla birlikte tartışıldığı klasik bir eserdir. Farklı sistemler, fırkalar ve yöntemler arasında karşılaştırma yapma imkânı veren bu eser, tasavvufu da içerecek şekilde İslam düşüncesinin bütününü etkilemiş ve müteahhirîn dönemindeki tümel disiplinler arasındaki ilişkinin tesisinde temel rol oynamıştır. Ayrıca el-Muhassal müteahhirîn döneminde kelam literatürünün muhtevasını, tertibini, mesele ve üslubunu belirleyen temel eserdir. Bu nedenle el-Muhassal Razi sonrasında çeşitli âlimler tarafından talik, telhis, şerh ve haşiye türünde çalışmalarla incelenmeye devam edilmiştir.

Bu atölye çalışmaları süresince el-Muhassal üzerine yazılan literatür içerisinden seçilen eserler teorik olarak karşılaştırmalı olarak okunup incelenecektir. Ayrıca şu an yazma halinde bulunan bir kısım eserlerin tahkik ve tercümelerinin de atölye süresince gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Notlar

  • Atölye çalışmasına klasik metni takip edebilecek Arapça yeterliliğine sahip felsefe, kelam ve tasavvuf alanlarındaki lisansüstü erkek öğrencileri başvurabilir.
  • Katılımcılardan toplantılara düzenli katılmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmektedir.
  • Atölye kontenjanı sınırlı olup atölyeye kabul edilenlerle irtibata geçilecektir.
  •  

    It can seem daunting to choose the right essay writing service. There are certain things to think about. One of the most important aspects to think about is social proof. Social eassy writer proof may be positive. It is especially beneficial when students are happy with the services. The long-running review of good reviews by people who have been satisfied is a positive signal. In addition the loyalty discount program that an essay company offers will help to encourage customers to return.