İslam Tarihi ve Medeniyeti Tez Okumaları

İslam Tarihi ve Medeniyeti Tez Okumaları Hakkında

Günümüz akademisinin önemli çalışma alanlarından birisi olan İslam Tarihi ve Medeniyeti sahasında yapılan tezlerin ve telif edilen eserlerin son yıllarda hem kemiyet hem de keyfiyet açısından önemli bir ivme kazandığı, bilhassa bölge tarihçiliğindeki çalışmaların önemli bir yekûnunu oluşturduğu görülmektedir. Buna binaen Ahmet Enes Duman koordinatörlüğünde lisansüstü katılımcılar tarafından İslam Tarihinin farklı dönemlerine ve farklı konuları üzerinde yoğunlaşan doktora tezleri okunarak müzakere edilmektedir. Bu minvalde ele alınan tezler değerlendirilirken metinlerin takip etmiş oldukları tarih yazım metotları, çalışılan sahaya özgün katkıları ve çalışmaların birbiriyle mukayese edilmesi suretiyle güçlü ve zayıf yanlarının tespit edilmesi, böylece akademik hayatın henüz başında olan katılımcılara ilgili araştırmalar üzerinden akademik metin yazımı, tarih kurgusu ve teorisi vb. melekelerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Kasım 2022’den itibaren aylık periyotla çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi planlanan okuma grubunda ilk etapta tahlil edilecek olan tezler şunlardır:

  • Büşra Sıdıka Kaya, Sehavi’nin Ed-Dav’ü’l-Lami Adlı Eseri Bağlamında IX./XV. Asır Kahire’sinde Bilgi ve Toplum, 2017.
  • Omar Kal Hussıen, Hicrî IV. (X.) Yüzyılda Dımaşk`ta Ulemâ ve İlmî Hayat, 2018.
  • Maerjiang Wu, Çin Kaynaklarına Göre Mançu (Çing) Hanedanı Döneminde (1644-1911), Çin’de İslamiyet, 2018.
  • Abdülkerim Öner, Dört Halife Döneminde Beytülmal, 2018.
  • Bedrettin Basaguy, El-Meliküs-Sâlih Necmeddîn Eyyûb Döneminde Eyyûbî Devleti (637/1240-647/1249), 2016.
  • Hacı Mehmet Altundaş, Cahiliye Çağı ve Hz. Peygamber’in Vefatına Kadar Olan İslami Dönemde Kan Davası, 2021.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir