İslam Düşüncesi Metinleri Tercüme ve Neşir Çalışmaları

İslam Düşüncesi Metinleri Tercüme ve Neşir Çalışmaları Hakkında

İSM Eğitim kademesinde tahsil edilen akaid ve kelâm alt yapısı sonrasında İslam düşünce geleneğindeki kadim eserlerin ihtisas seviyesinde daha hususi gruplarla okunması, tartışılması ve tahlil edilmesi, sonrasında ise ihtiyaca göre tahkik, tercüme ve telif çalışmalarına konu edilmesi gayelerine matuf olarak 2017 yılının Mart ayından beri faaliyet göstermekte olup akademik katkı sunacağı düşünülen tercümelerin ve latinizelerin yayınlanması için kolektif bir çabayı ortaya koymaktadır. Bu çerçevede basılmış olan bazı çalışmalar şu şekildedir:

 

Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi

Genel olarak Sünni Kelam ekollerinin klasiklerinin Türkçeye kazandırılması amacıyla Recep Alpyağıl editörlüğünde İz Yayıncılık Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi serisinin bir parçası olarak yürütülen proje kapsamında 2017-2018 döneminde Matürîdî Gelen-eki, 2018-2020 döneminde ise Eş’arî Gelen-eki üzerine yoğunlaşılarak Arapça ve İngilizce yazılmış 18 makale ve kitap bölümünün Türkçeye kazandırılmasına katkı vermek amaçlanmıştır. İhtiyaca göre haftalık ya da 15 günlük periyotlarla devam eden proje tamamlanmış ve söz konusu tercümeler aşağıdaki kitaplar içerisinde yayınlanmıştır:

  • Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi-3, İz Yayıncılık, İstanbul: 2017.
  • Din Felsefesi Açısından Eş’ari Gelen-Eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi-5, İz Yayıncılık, İstanbul: 2020.

 

İbn Miskeveyh’in el-Fevzü’l-Asğar Adlı Eseri

İbn Miskeveyh’in metafiziğe dair en sistematik eseri olan bu eserde, Allah’ın varlığı ve ispatı, nefs ve halleri ve son olarak da nübüvvet meselesi ele alınmaktadır. İngilizce ve Fransızca dillerine tercümesi bulunan eserin Türkçe’ye tercümesi çalışma grubumuz tarafından tamamlanmış ve Endülüs Kitap tarafından basılmıştır.

  • Tanrı, Nefs ve Nübüvvet: el-Fevzü’l-Asğar, İbn Miskeveyh, (ed. Güvenç Şensoy, çev. Emrah Alağaş, Mehmet Zahit Sezer), Endülüs Kitap, İstanbul: 2020.

 

Zebîdî’nin İthâfü’s-Sâdeti’l-Müttakīn bi-Şerhi Esrâri İhyâi Ulûmi’d-Dîn Adlı Eserinin Mukaddimesi

Muhammed Murteza Zebidi tarafından on bir yıllık sürede tamamlanan İhya Şerhi’nin Mukaddimesi Ehl-i Sünnet’in kelamî açıdan iki kurucu unsuru olan Mâtürîdî ve Eş‘arî geleneklerine dair bilgiler, mukayeseler ve önemli tespitler içermektedir. Tercümesi tamamlanan eser 2021 yılında Endülüs Kitap tarafından basılmıştır.

  • Kavâidu’l-Akâid-Mukaddimetü’z-Zebidî, Gazzâli-Zebidî, (ed. Güvenç Şensoy, çev. Ahmet Emin Akyüz, Nedim Aydın), Endülüs Kitap, İstanbul: 2021.

 

İzmirli İsmail Hakkı’nın “İslam Alimleri ve Mütefekkirleri” Makale Dizisi

İzmirli’nin Ceride-yi İlmiye’deki makale dizisinde yer alan “Gazzâlî” bölümü çalışma grubumuz üyeleri Nedim Aydın ve Muhammet Çınar tarafından latinize edilmiştir. İzmirli söz konusu bölümde Gazzâlî’nin hayatını, geçirdiği süreçleri ve ilmi birikimini aktarmaktadır. Özellikle Gazzâlî’ye kadarki sürece yönelik değerlendirmeleri ile Gazzâlî-felsefe ve Gazzâlî-tasavvuf ilişkisine dair tahlilleri dikkate değerdir. Eser Ağustos 2022’de Endülüs Kitap tarafından yayımlanmıştır.

  • Âlim ve Mütefekkir İmam Gazzâlî, İsmail Hakkı İzmirli (ed. Güvenç Şensoy, haz. Muhammed Çinar, Nedim Aydın), Endülüs Kitap, İstanbul: 2022

 

Çalışma Grubu 2022-2023 döneminde de yukarıda izah edilen usul üzere düzenli olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir