İslam Düşüncesi Metinleri Tercüme Çalışmaları (Beşinci Yıl)

“İslam Düşüncesi Metinleri Tercüme Çalışmaları” Hakkında

2017 yılından itibaren devam eden çalışmalar çerçevesinde yapılan tercümelerin yayınlanmasıyla akademiye ciddi katkılar sunulmaktadır. 2017-2020 arasında yayınlanan çalışmalara 2020-2021 döneminde de yenileri eklenmiş olup bir eserin yayını tamamlanmış, diğerinde ise matbaa aşamasına gelinmiştir.

2017’den itibaren yayına hazırlanan çalışmalar şu şekildedir:

Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi
Genel olarak Sünni Kelam ekollerinin klasiklerinin Türkçe’ye kazandırılması amacıyla oluşturulan bu grup ile Recep Alpyağıl editörlüğünde İz Yayıncılık Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi serisinin bir parçası olarak yürütülen proje kapsamında 2017-2018 döneminde Matürîdî Geleneği, 2018-2020 döneminde ise Eş’arî Geleneği üzerine yoğunlaşılarak Arapça ve İngilizce yazılmış 18 makale ve kitap bölümünün Türkçe’ye kazandırılmasına katkı vermek amaçlanmıştır. İhtiyaca göre haftalık ya da 15 günlük periyotlarla devam eden proje tamamlanmış ve söz konusu tercümeler aşağıdaki kitaplar içerisinde yayınlanmıştır:

Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi-3, İz Yayıncılık, İstanbul: 2017.Din Felsefesi Açısından Eş’ari Gelen-Eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi-5, İz Yayıncılık, İstanbul: 2020.

İbn Miskeveyh’in el-Fevzü’l-Asğar Adlı Eseri
İbn Miskeveyh’in metafiziğe dair en sistematik eseri olan bu eserde, Allah’ın varlığı ve ispatı, nefs ve halleri ve son olarak da nübüvvet meselesi ele alınmaktadır. İngilizce ve Fransızca dillerine tercümesi bulunan eserin Türkçe’ye tercümesi çalışma grubumuz tarafından tamamlanmış ve Endülüs Kitap tarafından basılmıştır.
Tanrı, Nefs ve Nübüvvet: el-Fevzü’l-Asğar, İbn Miskeveyh, Endülüs Kitap, İstanbul: 2020.

Zebîdî’nin İthâfü’s-sâdeti’l-müttakīn bi-şerhi esrâri İhyâ‘i’ulûmi’d-dîn Adlı Eserinin Mukaddimesi
Muhammed Murteza Zebidi tarafından on bir yıllık sürede tamamlanan İhya Şerhi’nin Mukaddimesi Mâtürîdî ve Eş‘arî geleneklerine dair bilgiler içermektedir. Ehl-i Sünnet’in kelamî açıdan iki kurucu unsuru olan Mâtürîdîlik ve Eş‘arîlik’in karşılaştırılması kapsamında mukaddime önemli tespitler içermektedir. Tercümesi tamamlanan eserin matbaa aşamasına geçilmiş olup 2021-2022 dönemi içerisinde Endülüs Kitap tarafından basılması planlanmaktadır.

İslam Düşüncesi Metinleri Tercüme Çalışmaları kapsamında 2021-2022 döneminde de klasik dönem, Osmanlı dönemi ve çağdaş dönemden nitelikli çok sayıda metnin akademik bir üslupla günümüz Türkçesine kazandırılması planlanmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir