İslam Düşüncesi Klasikleri Tercüme Çalışmaları

İSLAM DÜŞÜNCESİ KLASİKLERİ TERCÜME ÇALIŞMALARI

Saha: İslam Düşüncesi

Hoca: Güvenç Şensoy

Tür: Çalışma Grubu

Süre: İki Dönem

Katılımcı Sayısı: 5

 

İSM Eğitim kademesinde tahsil edilen Akide, Kelam ve Şerhu’l-Akaid alt yapısı sonrasında İslam Düşünce geleneğindeki kadim eserlerin ihtisas seviyesinde daha hususi gruplarla okunması, tartışılması ve tahlil edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise ihtiyaca göre tahkik, tercüme ve telif çalışmalarına konu edilmesi hedeflenmektedir. Bu gayeye matuf olarak İSM mezun ve mensuplarının kendi teklif, teşkil ve icra ettikleri proje ve çalışma gruplarının çıktısı olarak ele alınan yazmaların tahkiki, ihtiyaç görülen eserlerin Türkçe’ye tercümesi ve çalışma grubu katılımcılarının katkısı ile, kitap ve makale telifi amaçlanmaktadır. Buna yönelik olarak 2017 yılının Mart ayında kurulan altı kişilik ekip ile çalışmalara başlanmıştır.

I.Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi:

 1. Genel olarak Sünni Kelam ekollerinin klasiklerinin Türkçe’ye kazandırılması amacıyla oluşturulan bu grup ile Recep Alpyağıl editörlüğünde İz Yayıncılık Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi serisinin bir parçası olarak yürütülen proje kapsamında 2017-2018 döneminde Matürîdî Geleneği, 2018-2020 döneminde ise Eş’arî Geleneği üzerine yoğunlaşılarak Arapça ve İngilizce yazılmış 18 makale ve kitap bölümünün Türkçe’ye kazandırılmasına katkı vermek amaçlanmıştır. İhtiyaca göre haftalık ya da 15 günlük periyotlarla devam eden proje tamamlanmış ve söz konusu tercümeler Recep Alpyağıl editörlüğünde Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi-3 ve Felsefesi Açısından Eş’ari Gelen-Eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi-5 kitapları içerisinde yayınlanmıştır.

Din Felsefesi Açısından Mâtürîdî Gelen-Eki: Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi-3, İz Yayıncılık, İstanbul: 2017

 • Abdülkadir el-Hamzavî, “Mâtürîdîliğin ve Eş’arîliğin Kesb Görüşünün Hakikatinin Açıklanması”, (trc. Güvenç Şensoy), s. 988-1002.
 • K. M. Eyup Ali, “Allah’ın Varlığının Delili”, (trc. Güvenç Şensoy), s. 547-553.
 • Ebu Şekûr el-Keşşî es-Sâlimî, “Akılla Bilginin Elde Edilmesine Dair Mesele”, (trc. Güvenç Şensoy), s. 336-342.

Din Felsefesi Açısından Eş’ari Gelen-Eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi-5, İz Yayıncılık, İstanbul: 2020

 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 124-130), (trc. Ahmet Emin Akyüz), s. 136-138. (“Nazarın Vacip Olduğunun Kendisiyle Bilindiği Yol Olan Aklın Manası”, “Delil, İstidlal, Delalet”)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 286-291), (trc. Emrah Alağaş), s. 138-142. (Eşari’nin Delil, İstidlal, Delalet, Delil Gösteren, Kendisine Dair İstidlal Edilen, Delalet Eden ve Medlulün Manalarına Dair Yönteminin Açıklanması Hakkında Bir Başka Fasıl. Bu Fasıl Onun İstidlal ve Kısımları, İstişhad ve Çeşitleri Hakkındaki Görüşünü de İçermektedir)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 310-315), (trc. Emrah Alağaş), s. 142-147. (Şahitten Gaibe İstişhat Hakkında Bir Fasıl)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 321-323), (trc. Emrah Alağaş), s. 147-148. (Nazarın Afetleri Hakkında Bir Fasıl)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 10-11), (trc. Mehmet Zahit Sezer), s. 148-149. (Eşari’nin Mezhebine [Yöntemine] Göre İlmin Manası ve Tanıma Dair Fasıl)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 11-12), (trc. Mehmet Zahit Sezer), s. 149-150. (Eşari’nin Yöntemine Göre İlmin Ahkam, Evsaf ve Esması)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 31-33), (trc. Mehmet Zahit Sezer), s. 150-152. (Aklın Delaletleri; Akıl, Nazar ve Hatırın Manası; Hisse Konu Olandan Nazar ve Akıl Yürütmeyle Hisse Konu Olmayanın Düzenlenmesinin Keyfiyetine Dair Eşari’nin Görüşlerinin Açıklandığı Fasıl)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 107-124), (trc. MusfataTanrıver), s. 567-579. (İstitaat)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 90-107), (trc. Güvenç Şensoy), s. 580-591. (Kader Konusunun, Fiillerin Yaratılması Görüşünün ve Bunlarla İlgili Meselelerin Açıklanması)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 69-79), (trc. Nedim Ensar Aydın), s. 601-609. (Eş‘arî’nin “İrade ve Onunla İlişkili Bölümler” Hususundaki Görüşlerinin Beyan Edilmesi)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 284-286), (trc. Ahmet Emin Akyüz), s. 641-646. (Lütuf, Salah, Aslah ve Bununla İlgili Hususlarda Eşari’nin Görüşleri)
 • İbn Furek, Mücerredü Makâlâti’ş-Şeyh Ebi’l-Hasen el-Eşarî, (thk. Daniel Gimaret, Beyrut, Daru’l-Meşrik, 1986, s. 131-134), (trc. Ahmet Emin Akyüz), s. 646-649. (Muhaliflerin Tevellüt Olarak Adlandırdığı Konuya Dair Eşari’nin Görüşlerinin Açıklandığı Fasıl)
 • Ayman Shihadeh, “Classical Ashari Antropology: Body, Life and Spirit”, The Muslim World, (102) 3-4, 2012, 433-477, (trc. Güvenç Şensoy), s. 1125-1160.

II.İbn Miskeveyh’in el-Fezvü’l-Asğar Adlı Eserinin Tercümesi

İbn Miskeveyh’in metafiziğe dair en sistematik eseri olan bu eserde, Allah’ın varlığı ve ispatı, nefs ve halleri ve son olarak da nübüvvet meselesi ele alınmaktadır. İngilizce ve Fransızca dillerine tercümesi bulunan eserin Türkçe’ye tercümesi kurumumuz mezun ve öğrencileri tarafından tamamlanmış ve Endülüs Kitap tarafından basılmıştır.

 

III. Zebîdî’nin İthâfü’s-sâdeti’l-müttakīn bi-şerhi esrâri İhyâ‘i’ulûmi’d-dîn Adlı Eserinin Mukaddimesi

Muhammed Murteza Zebidi tarafından on bir yıllık sürede tamamlanan İhya Şerhi’nin Mukaddimesi Matüridi ve Eşari geleneğine dair bilgiler içermektedir. Ehl-i Sünnet’in kelamî açıdan iki kururcu unsuru olan Matüridilik ve Eşarilik’in karşılaştırılması kapsamında mukaddime önemli tespitler içermektedir. Bu amaçla ele alınan eserin tercümesi tamamlanmış olup Endülüs Kitap tarafından basılması planlanmaktadır. Basım sürecinin 2020 yılı bitmeden tamamlanması planlanırken pandemi koşulları 2021 yılına sarkmasını gerektirmiştir.

 

Son zikredilen eserin basımının tamamlanması ile çalışma grubunun nihayete erdirilmesi planlanmaktadır.