Hidâye Okumaları (Onuncu Yıl)

“Hidâye Okumaları” Hakkında

Maveraünnehir coğrafyasında yetişmiş önemli Hanefî fakihler arasında yer alan Burhâneddin el-Mergīnânî (ö. 593/1197), Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (İmam Muhammed) el-Câmiu’s-sağîr’inde ve Kudûrî’nin el-Muhtasar’ında yer alan meseleleri içerecek şekilde Bidâyetü’l-mübtedî isimli bir muhtasar yazmıştır. Merğinânî’nin kendi muhtasarı üzerine yazdığı el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mübtedî adlı şerh, Hanefi mezhebinin muteber kitapları arasında yer almış, telif edildiği tarihten günümüze kadar üzerine birçok şerhin yazılmış, uzun yıllar farklı coğrafyalarda Hanefi fıkhı okutulan medreselerin müfredatında ders kitabı olarak yer almış, günümüzde de farklı baskıları yapılmıştır.

Fıkıh ve özellikle de Hanefi mezhebi araştırmacıları açısından önemi aşikar olan el-Hidâye, İlimler ve Sanatlar Merkezi İhtisas Çalışmaları kapsamında, 2011 yılından itibaren, Haseki Eğitim Merkezi emekli eğitim görevlilerinden Mehmet SAVAŞ Hoca ile okunarak müzakere edilmektedir. Geleneksel hale gelen Hidaye Okumaları ile İslam Hukuku bölümünde lisansüstü eğitim alan araştırmacıların Hanefi mezhebine dair klasik bir kaynağı derinlemesine ele alarak fıkhi bir meleke kazanmaları ve böylelikle yaptıkları çalışmaların daha nitelikli hale gelmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu okumalar kapsamında Hanefi mezhebi dışındaki diğer mezhep kaynaklarına, sonraki dönemde yazılan eserlere ve modern çalışmalara da atıflar yapılarak farklı perspektifler değerlendirilmektedir. Ayrıca güncel fıkhî problemlere değinilerek katılımcıların günümüz sorunlarına cevap verebilecek yetkinliği kazanmaları hedeflenmektedir.

Hidaye okumaları kapsamında 2011 yılından itibaren her sene ortalama 30 İslam Hukuku lisansüstü araştırmacısının düzenli katılımı ile Şirket, Vakıf, Bey‘ (Alış-Veriş), Selem, Sarf, Kefalet, Havale, Edebü’l-Kâdı, Şehadet, Vekalet, Dava, İkrar, Sulh, Mudârabe, Vedia, Ariyet, Hibe, İcâre (Kira), Müzaraa, Müsakat, Rehin, Nikah ve Talak bahisleri ele alınmıştır.

2021-2022 Eğitim yılında ise bir önceki seneden kalan Nafaka vs. bahisler tamamlandıktan sonra İbâdât bahislerinin okunmasına başlanacaktır. Pandemi şartları gereği çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek okumalara İslam hukuku alanında lisansüstü eğitim alan Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurtdışından referans usulüyle azami 50 kişi kabul edilecektir.

Hidaye okumalarına 2021-2022 eğitim yılı güz ve bahar dönemlerinde devam edilmesi planlanmaktadır.

Hoca: Mehmet Savaş Hocaefendi (Haseki Eğitim Merkezi)
Son Başvuru Tarihi: 25 Eylül 2021
Süre / Periyot: Ekim 2021 – Haziran 2022 / Haftalık

Şartlar
* İslam Hukuku sahasında lisansüstü öğrenci / araştırmacı olmak
* Kaynakları okuyabilecek seviyede Arapça bilmek
* Hanefi fıkhına ait bir klasik metni aslından okumuş olmak
* Oturumlara düzenli, zamanında ve hazırlıklı katılım göstermek
* Danışman / Hoca tarafından verilen okuma, yazma vb. sorumlulukları yerine getirmek

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat, okuma grubuna kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir