Hidaye Okumaları (Nikah Kitabı)

HİDÂYE OKUMALARI (DOKUZUNCU YIL)

Saha: Fıkıh

Hoca: Mehmet Savaş Hoca

Sekreter: Batuhan Buğra Akartepe

Tür: Okuma Grubu

Süre: İki Dönem

Katılımcı Sayısı: 40

 

Maveraünnehir coğrafyasında yetişmiş önemli Hanefî fakihler arasında yer alan Burhâneddin el-Mergīnânî (ö. 593/1197), Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin (İmam Muhammed) Câmiu’s-sağîr’inde ve Kudûrî’nin el-Muhtasar’ında yer alan meseleleri içerecek şekilde Bidâyeti’l-mübtedî bir muhtasar yazmıştır. Merğinânî’nin kendi muhtasarı üzerine yazdığı el-Hidâye şerhu Bidâyeti’l-mübtedî adlı şerh, Hanefi mezhebinin muteber kitapları arasında yer almış, telif edildiği tarihten günümüze kadar üzerine birçok şerhin yazılmış, uzun yıllar farklı coğrafyalarda Hanefi fıkhı okutulan medreselerin müfredatında ders kitabı olarak yer almış, günümüzde de farklı baskıları yapılmıştır.

Fıkıh ve özellikle de Hanefi mezhebi araştırmacıları açısından önemi aşikar olan el-Hidâye, İlimler ve Sanatlar Merkezi İhtisas Çalışmaları kapsamında, 2011 yılından itibaren, Haseki Eğitim Merkezi emekli eğitim görevlilerinden Mehmet SAVAŞ Hoca ile okunarak müzakere edilmektedir. Geleneksel hale gelen Hidaye Okumaları ile İslam Hukuku bölümünde lisansüstü eğitim alan araştırmacıların Hanefi mezhebine dair klasik bir kaynağı derinlemesine ele alarak fıkhi bir meleke kazanmaları ve böylelikle yaptıkları çalışmaların daha nitelikli hale gelmesi amaçlanmaktadır. Süre kısıtlı ve öğrenci profilinin farklılık arz etmesi gibi çeşitli sebeplerle detaylı okumaların yapılamadığı lisans ve lisansüstü eğitimde gündeme gelen boşluğu doldurması açısından bu okuma önemli bir ihtiyaca cevap olmaktadır. Söz konusu okumalar kapsamında Hanefi mezhebi dışındaki diğer mezhep kaynaklarına, sonraki dönemde yazılan eserlere ve modern çalışmalara da atıflar yapılarak farklı perspektifler değerlendirilmektedir. Ayrıca güncel fıkhî problemlere değinilerek katılımcıların günümüz sorunlarına cevap verebilecek yetkinliği kazanmaları hedeflenmektedir.

Hidaye okumaları kapsamında 2011 yılından itibaren her sene ortalama 25 İslam Hukuku lisansüstü araştırmacısının düzenli katılımı ile Şirket, Vakıf, Bey‘ (Alış-Veriş), Selem, Sarf, Kefalet, Havale, Edebü’l-Kâdı, Şehadet, Vekalet, Dava, İkrar, Sulh, Mudârabe, Vedia, Ariyet, Hibe, İcâre (Kira), Müzaraa, Müsakat, Rehin bahisleri ele alınmıştır.

2020-2021 Eğitim yılında ise Nikah bahsi ele alınmakta olup halihazırda nikah akdine dair kavramsal çerçeve, sözleşmenin şartları, evlilik yasakları, nikahta denklik, vekalet ve velayet konuları ele alındıktan sonra mehir bahsine geçiş yapılmıştır. Pandemi şartları gereği çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bu dönemki okumalara İslam hukuku alanında lisansüstü eğitim alan Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurtdışından toplamda 40 kişi katılım sağlamaktadır.

Hidaye okumalarına 2020-2021 eğitim yılı güz döneminde Ocak ayına kadar devam edilmesi, sonrasında ise kısa bir ara verilmek suretiyle Şubat-Haziran aralığında bahar döneminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Allah Teâla’dan Mehmet Savaş Hocamızı sıhhat ve afiyette daim kılmasını ve halihazırda 9. dönemini icra ettiğimiz Hidâye Okumaları’nı önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye muvaffak kılmasını niyaz ederiz.