Fikhu Hanefi me Hadithe: Leximi i Librit “Sherhu Meâni’l-Âthâr”

Imam Ebu Xhafer et-Tahaviu (v. 321/933) është nje nga dijetarët të hershëm të shkollës juridike (medhheb) Hanefi i cili ka jetuar në shekullin e tret dhe të katert në Egjipt. Tahaviu në veprën e tij të çmuar Sherhu Meâni’l-Âthâr shqyrton shumë bukur mardhëniet mes shkencës së fikhut Hanefi dhe sunnetit (praktikës profetike). Në këtë vepër ai jep informata të dobishme se si hadithet duhet të interpretohen në bazë të nocionit të shkencës së fikhut dhe cilat janë kushtet për të veprurar me ta. Nga ky askept, me leximin e librit Sherhu Meâni’l-Âthâr, si libër klasik me dy drejtime; të fikhut dhe hadithit,  i jipet mundësia studentëve të shkencave Islame apo atyre të cilët janë të interesuar ndaj dijeve fetare se si duhet të ndërtohet lidhja mes shkencës së fikhut dhe hadithit.

Ky aktivitet do zhvillohet online në gjuhën Arabe dhe Shqipe. Në këtë mënyrë do i jipet mundësia studentëve që studiojnë shkencat Islame në universitete të ndryshme të Turqisë apo jashtë saj të lexojnë një një libër klasik që ndoshta nuk kanë pasur mundësi ta lexojnë gjatë studimeve.

Ky aktivitet që do zhvillohet në mënyë interaktive planifikohet të zgjasë dy vite dhe në fund të kësaj periode do lexohen katër vëllimet e Sherhu Meâni’l-Âthâr dhe në përfundim do i jipet ixhazet pjesmarrësve. Ky është një rast i mirë për të vazhduar traditen e ixhazetit.

Profesori: Dr. Fation Shabani (Universiteti Ibn Haldun, Stamboll/Turqi)

Afati i Aplikimit: 20 Janar 2021

Koha dhe Procesi: Javor / 90 min.

 

Notë:

* Njohuri të mjaftueshme në shkencat Islame / Student ose Diplomimi në shkencat Islame

* Njohuri të mjaftueshme në Gjuhën Arabe dhe Shqipe.

* Pjesmarrje të pandërperë dhe në kohë.

* Përmbushja e detyrave të dhëna nga pedagogu si leximi paraprak i tekstit etj.

* Pjesmarrja është kufizuar.

* Pjesmarrësit që aplikojnë më vonë do informohen në lidhje me programin.

* Programi do zhvillohet online në Zoom.

* Data dhe ora e fillimit të programit do informohet pas aplikimit.

 APLIKO TANI

 

Hadisler ile Hanefî Fıkhı: “Şerhu Meâni’l-Âsâr” Okumaları

İmâm Ebû Cafer et-Tahâvî (v. 321/933) hicrî üçüncü ve dördüncü asırda Mısır diyarında yaşayan erken dönem Hanefî fıkıh âlimlerinin ileri gelenlerindendir. Tahâvî, fıkıh-hadis ilişkisi hakkında kaleme aldığı Şerhu Meâni’l-Âsâr adlı kıymetli eserinde Hanefî fıkıh mezhebinde hadislerinin fıkıh nosyonu açısından nasıl yorumlanması gerektiği ve hadislerle amel etmenin gerekli şartları konusunda önemli bilgiler vermektedir. Bir yönüyle füru fıkıh kitabı diğer yönüyle hadis eseri olarak görülebilecek olan Şerhu Meâni’l-Âsâr’ın okunmasıyla İslamî ilimler öğrencilerinin / araştırmacılarının fıkıh-hadis ilişkisinin nasıl kurulması gerektiği hususunu klasik bir eser çerçevesinde görmeleri hedeflenmektedir.

Online gerçekleşecek olan faaliyetin dili Arapça ve Arnavutça’dır. Böylelikle Türkiye’nin farklı üniversitelerinde ve Türkiye dışında İslamî ilimler tahsil eden Balkanlı öğrencilere kendi çevrelerinde bulamadıkları klasik metinleri okuma ve çözme eğitimi imkanı sağlanacaktır.

İnteraktif bir usulde yürütülecek faaliyetin iki sene devam etmesi, bu süre zarfında dört ciltlik eserin okunarak tamamlanması ve nihayetinde katılımcılara icazet verilmesi planlanmaktadır. Böylelikle icazet usulü geleneğimiz de devam ettirilmiş olacaktır.

Hoca: Dr. Fation Shabani (İbn Haldun Üniversitesi)

Süre: Haftalık / 90 dk

Dil: Arapça ve Arnavutça

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir