Genel Seminerler

İSLAMİ İLİMLER


 1. Fıkıh ve Fıkıh Usulü

  Fıkıh seminerin amacı klasik fıkıh metinleriyle öğrenciyi buluşturmak ve başta Hanefiler olmak üzere fakihlerin füru fıkıh alanındaki düşünme yapısını kavramak ve analiz etmektir. Fıkıh Usulü seminerin amacı ise, fıkıh usulü ilmine ait klasik bir metni esas alarak Hanefi usul bilginlerinin görüşlerini karşılaştırmalı olarak analiz etmektir.

 2. Hadis ve Hadis Usulü

  Öğrenci klasik Hadis usulünde rivayet, ravi ve mervi konularını inceleyerek hadislerin sahihlerini zayıflarından ayırma yöntemlerini öğrenecektir. Bunun yanında öğrenciler bir danışman öncülüğünde bu alanda araştırma ve çalışmalarını da sunacaklardır. Böylece atölyede yetişen öğrenciler bu alanda çalışmalarını daha nitelikli halde sunma becerisi kazanacaklardır.

 3. Tefsir ve Tefsir Metinleri

  Bu seminerde, alet ilimlerinde öğrenilen kaide ve dil inceliklerinin göz önünde bulundurulması ve  uygulamalarla desteklenmesi suretiyle Kur’an-ı Kerim’i tefsirler üzerinden doğru bir şekilde anlamak ve kavramak hedeflenmektedir. Bununla birlikte Kur’an ilimleri ve tefsir tarihi hakkında farklı hususlara da temas edilmektedir. Ayrıca 3. sınıftaki öğrenciler, çeşitli ilimleri tahsil ettikten sonra Kur’an-ı Kerim’in belağat, fıkıh, akaid ve diğer disiplinler açısından nasıl anlaşılması gerektiğini öğrenmektedirler.

 4. Akaid ve Kelam

  Bu seminerde öğrencinin derin Kelami tartışmalara girmeden, seçilmiş olan Matüridi akaid metnini ezberleyerek itikadını tashih, şüphelerden arınma ve ilerleyen yıllarda göreceği kelam dersine ön hazırlık amaçlanmaktadır. Akaid semineri ile öğrenilmiş olan esasların ayrıntılı açıklamasını ihtiva eden söz konusu eser takip edilerek, bu esasların akli seviyede nasıl temellendirildiğini göstermeyi ve bu temellendirme usulüne dair öğrenciye bir meleke kazandırmayı amaçlayan bu seminerde ayrıca İslam düşünce geleneğinde yer alan; Kelam, Felsefe ve Tasavvuf ekollerinin perspektifleri karşılaştırılmalı bir biçimde analiz edilmektedir.

SOSYAL BİLİMLER


 1. Sosyal Bilimlere Giriş

  Sosyal bilimlere giriş niteliğindeki bu seminerin amacı öğrenciye günümüzde çok çeşitli alanlara ayrılmış sosyal bilimler hakkında bütünlüklü bir bakış açısı kazandırmak ve sosyoloji ilmine giriş yapmaktır. Seminerde araştırma method ve yöntemleri de ele alınmakta, bu çerçevede her öğrenci iki makale hazırlayarak sunumunu yapmaktadır.

 2. Sosyal Teori

  Bu seminer modern ve post-modern sosyal teorileri incelemektedir. Klasik dönemin önde gelen sosyologları olarak Machiavelli, Montesquieu, Toucqueville, Pareto, Marx, Weber ve Durkheim incelenirken, İkinci Dünya Savaşı sonrasının önde gelen sosyologları olarak Parsons, Foucault, Habermas, Geertz, Mary Douglas, Hervieu Leger, Fukuyama gibi isimlerin düşünceleri incelenmektedir. Söz konusu teorisyenlerin kuramları eleştirel bir gözle incelenerek kuvvetli ve zayıf yönleri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca, teorilerinin Türk toplumsal yapısına ne kadar uyduğu sorunu da ele alınmaktadır.

 3. Toplum ve Siyaset

  Sosyal Teori seminerinin peşinden görülen bu seminerle öğrencilerin,  sosyal bilimlerden siyaset sosyolojisi ve felsefesi alanının teorik ve pratik çalışmalarından haberdar olması hedeflenmektedir.

 4. Siyaset Bilimi

  Siyaset Bilimine giriş niteliğindeki bu seminer, öğrencilerin devlet, iktidar, demokrasi, siyasal sistemler, siyasi partiler, politik ekonomi, uluslararası hukuk gibi konulara dair genel malumat edinmelerini ve temel teorileri tanımalarını sağlamaktadır.

 5. Tarih Metodolojisi

  İnsan, geçmişine dönük düzensiz bilgilerini düzenli hale getirmesi ile bir tarihe sahip olmaktadır. Bunu yaparken kendisini kendi tarihselliğinden kurtarabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı tarihe yaklaşımlarında uyması ve göz önüne alması gereken kurallar ve yöntemler belirlenmiştir. Bu seminerde, insanın kendi tarihini ilmi bir disiplin olarak ele alırken uyması gereken araştırma yöntemleri ve perspektiflerinin öğrenciye karşılaştırılmalı bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır.

 6. Türkiye Modernleşmesi

  Modernleşme sürecinin Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından hemen önce ve sonrasında ortaya çıkan akımlarla kayıtlanarak ele alınması ve karşılaştırılması amacının güdüldüğü bu seminerde, modernleşme sürecinin günümüze etkileri ve çeşitli alanlardaki görünümleri tartışma yöntemiyle ele alınmaktadır.

 7. İktisat ve Finans

  İktisat seminerin amacı, İslami İlimleri tahsil eden öğrencilerin çoğunlukla yoksun kaldıkları iktisat bilgisini vermek, çağdaş dünyanın en önemli dinamiklerinden olan modern iktisat teorilerine dair temel düzeyde bir birikim kazanmalarını sağlamaktır. İktisat seminerinin peşinden görülen finans seminerleriyle ise öğrencilerin, iktisat biliminin bir adım ötesinde, mikro ve makro düzeyde finans alanındaki teorik ve pratik çalışmalardan haberdar olmaları amaçlanmaktadır.

DİL VE ALET İLİMLERİ


 1. Klasik Arapça

  Klasik Arapça dini metinlerin anlaşılması ve yorumlanmasının en temel şartıdır. Kur’an-ı Kerim’in ve hadislerin dilinin, Arapça’nın en olgun ve zirve örnekleri olması dolayısıyla öğrencinin bu eğitimi titizlik ve derinlikle alması hedeflenmektedir. Seminerler kelime çekim bilgisi (Sarf) ve gramer (Nahiv) alanlarında Osmanlı’da en çok okutulan kitaplar üzerinden işlenmekte, metin okumaları üzerinden kurallar pekiştirilmekte, bu şekilde öğrencinin, temel İslami metinleri doğru bir şekilde okuyup anlayabilme seviyesine gelmesi beklenmektedir.

 2. Modern Arapça

  Klasik Arapça eğitimi klasik metinlerin dili olması bakımından çok gelişmiş ve işlenmiş olsa da, günümüz metinlerini, medyayı, günlük konuşmaları anlamak ve karşılık vermek için Modern Arapça eğitimi kaçınılmazdır. Bu seminerin amacı; öğrencileri Arap dilinin günlük dilde kullanımı konusunda geliştirmek ve günümüz Arapçasını doğru bir şekilde okuma, anlama, yazma ve konuşma yeteneğini kazandırmaktır.

 3. İngilizce

  İSM English Language Program (ISM ELP) , öğrencilerine akademik yaşamlarında İngilizce yazılı ve sözlü olarak iletişim sağlayacakları ve dinledikleri ya da okudukları metinleri anlayabilecekleri dil becerilerini vermeyi hedeflemektedir. ISM ELP, task-based  eğitim modelini uygulayan dili amaçtan çok araç olarak kullanmayı benimseyen iletişim odaklı (Communicative Approach) yaklaşımıyla birlikte proje odaklı öğretimi (Project-Based Learning) uygulamaktadır.

 4. Mantık, Vaz’, Münazara

  Gazali ile birlikte dini ilimler arasına dahil edilen ve vazgeçilmez bir alet ilmine dönüşen mantık İslam düşünce geleneğinde hayati bir yer edinmiştir. Bu “Mantık bilmeyenin ilmine güvenilmez” kuralında ifadesini bulur. Mantık semineriyle öğrenciye hem sağlam bir muhakeme yeteneği kazandırma, düşüncesini yanlıştan koruma, sistemli düşünmeyi öğrenmesini sağlama amacı güdülmekte, hem de klasik metinlerde yer alan delillendirmelere nüfuz edebilmesi öngörülmektedir.

 5. Belağat

  Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için Arapçanın her yönüyle derlenmesi sonucunda bir ilim olarak ortaya çıkan belagat ilmi; Arapça, tefsir, edebiyat, dil felsefesi gibi alanlarla yakından ilgilidir. Arapça metinlerdeki edebi sanatların öğretilmesinin amaçlandığı bu seminerle öğrenciye bu alanlarla ilgili bir perspektif kazandırma ve yorum yöntemlerine aşina kılma hedeflenmektedir.

İRŞAD SEMİNERLERİ


 1. Riyazü’s-Salihin

  İslam dünyasında en çok okunan ve meşhur olan hadis kitaplarından olan Riyazu’s-salihin, öğrencilerin seçilmiş hadislerle Hz. Peygamber’i (sav) tanımaları, hadis bilgilerini artırmakla birlikte bunları hayatlarına tatbik etmelerini sağlamak için önemli bir eserdir. Hazırlık sınıfı öğrencileriyle haftada bir blok şeklinde yapılan bu seminerler çerçevesinde hadislerin bir Müslüman için sunduğu ahlaki ve hukuki ilkeler ortaya konarak tahlil edilmekte, Hz. Peygamber’in (sav) örnekliği, hadisler aracılığı ile çeşitli açılardan ele alınarak öğrencilerin ahlaki-manevi gelişimlerine rehber kılınmaktadır.

 2. Hayatu’s-Sahabe

  Sahabiler hakkında yazılmış küçük Arapça risalelerin takip edildiği okumalar Osman Aydınlı tarafından yürütülmüştür. Birinci sınıf öğrencileriyle haftada bir blok yapılan okumalar çerçevesinde sahabenin örnekliği çeşitli açılardan ele alınarak öğrencilerin ahlaki-manevi gelişimlerine rehber kılınmaktadır.

 3. İhya

  İmam Gazzâlî’nin eseri olan İhyau Ulumi’d-Din’den farklı bölümler seçilerek Recep Şentürk tarafından işlenen bu derste, öğrencilerin, eserle tanışmaları ve bir hoca kontrolünde açıklamalarına muttali olacakları şekilde meseleleri idrak etmeleri amaçlanmaktadır. Seçilen bölümler çoğunlukla Gazzali’nin kalbin amellerine dair açıklamalarının bulunduğu bölümlerdir. Bu ders sayesinde öğrenciler madde alemine şifa olan zahir ilimlerin yanı sıra manevi aleme şifa olan batın ilimlerini okuma imkanı bulmakta ve çift kanatlı olarak ilim yolundaki süreçlerine devam edebilmektedirler..