Fıkıhtan İslam İktisadına

“Fıkıhtan İslam İktisadına Serisi” Hakkında

  Tarih boyunca İslam ilim geleneğinde ve Müslüman toplumlarda her nevi muâmelât, dolayısıyla iktisadî ve ticari meselelere dair şer‘î hükümler fıkıh ilmi çerçevesinde mütalaa edilmiş, yeni meselelere bu zaviyeden hareketle cevaplar bulunmuştur. İktisadın modern bir bilim olarak ortaya konulmasının neticesi olarak özellikle 1976 Mekke Konferansı’ndan bu yana İslam ekonomisi/iktisadının bilimsel bir çalışma alanı olması için çalışılmaktadır. Son dönemlerde üniversite bünyelerinde İslam İktisadı / İslam Finansı bölümlerinin de açılması ile bu sahaya yönelik akademik ilgi giderek artmış olup yayınlar hatırı sayılır bir niceliğe kavuşmuştur. Hükm-i şer‘îyi belirleme hususundaki merciin fıkıh ilmi olduğunu hatırda tutma ve İslam İktisadı çalışmalarının fıkıh ilmi ile irtibatının lüzumunu vurgulama adına bu irtibatın mahiyetine yönelik programlar yapılması faydalı görülmektedir. Modern ekonomik kavram ve ilişkilerin ve bilhassa modern İslam iktisadının oluşum ve gelişiminin İslami İlimler (bilhassa fıkıh) ve Müslüman toplumların tarihi tecrübesinden hareketle incelenmesi ve tartışılması, araştırmacıların İslam ekonomisinin arka planını geniş bir perspektiften görmelerine, teorik ve pratik yönleriyle iktisadi faaliyetlerin şer’î ilkeler çerçevesinde nasıl gerçekleştirilebileceği hususunda çalışma yürütmelerine katkı sunacaktır. Bu gayeye matuf olarak İhtisas Çalışmaları kapsamında “Fıkıhtan İslam İktisadına” serisi düzenlenmektedir.

“Fıkıhtan İslam İktisadına” serisi üçüncüyılında “Cevherden Dijitale Para ve Ahkâmı” başlıklı seminer dizisiyle devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir