Farklı Literatürlerde Meânî’nin Seyri (Cürcânî ve Öncesi)

“Farklı Literatürlerde Meânî’nin Seyri (Cürcânî ve Öncesi)” Okuma Grubu Hakkında

Cürcânî sistematik bir ilim olarak belagatin temellerini atan isim olarak bilinir. Cürcânî, Delâilü’l-icaz adlı eserinde meânî ilmini, Esrârü’l-belâga’da ise beyân ilmini tesis etmiş ve özellikle meânî alanında ve bu bağlamda geliştirdiği sözdizimi nazariyesiyle eşsiz katkılar sunmuştur. On oturumluk bu okuma grubunda Cürcânî’nin meânî alanındaki nazariyelerini hazırlayan birikime odaklanılacak ve Cürcânî öncesinde meânînin farklı disiplinlerdeki yansımaları incelenecektir.

* Cürcânî’nin belâgat ilminin teşekkülündeki özellikle de meânî ilmindeki rolü, zamanının entelektüel birikiminde yaşanan sıra dışı bir atılım düzeyinde midir? Cürcânî’nin bu konudaki başarısı, kendisinden önce dağınık halde incelenen konulara sistematik bir bütünlük kazandırmakla mı yoksa bu birikimi oldukça geliştirerek farklı bir yere kanalize etmekle mi öne çıkmaktadır? Cürcânî’nin katkısında kendisinden önceki birikim oldukça etkili ise, bu birikim hangi alanlarda/ilimlerde konumlanmıştır?

* Cürcâni öncesi erken dönem literatürü “meânî” başlığında ele alınan konuların ne ölçüde farkındaydı? Tefsirlerde, nahiv eserlerinde, nahiv usulü eserlerinde, icâz tartışmalarında, edebî tenkit eserlerinde ve diğer İslâmî ilimlerde meânî ilmi ilkelerine ve inceliklerine ne ölçüde yer verilmiştir? Meânî bahisleri Cürcânî öncesinde sadece nahvî düzlemde mi yoksa fesahatin de dikkate alındığı bir düzlemde mi ele alınmaktaydı? Bu bağlamda bu iki düzlem birbirinden ne zaman ayrıştırılmıştır?

Bu ve benzeri sorulara cevap aramak üzere düzenlenen bu on oturumluk okuma grubunda, meânî bahislerinin Cürcânî öncesindeki seyri, Cürcânî’nin meânî anlayışı göz önünde bulundurularak analiz edilecektir.

İnteraktif bir formatta yürütülecek programda katılımcılardan hoca danışmanlığında döneme ait temel kaynak eserlerden tarama yaparak, sunum hazırlayarak, konular hakkında sorular sorarak katkıda bulunmaları beklenecektir.

Hoca: Doç. Dr. Taha Boyalık (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Son Başvuru Tarihi: 30 Ocak 2022
Süre / Periyot: Şubat – Haziran 2022 / 10 Oturum / Haftalık

Şartlar
* Arap Dili ve Belagatı, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri veya Dilbilimleri alanlarında lisansüstü erkek öğrenci / araştırmacı olmak
* Kaynakları okuyabilecek şekilde Arapça bilmek
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek.
* Danışman / Hoca tarafından verilen okuma, yazma, sunum vb. sorumlulukları yerine getirmek.

Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat ile izlence ve okuma listesi okuma grubuna kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir