Belâgat’ın Teşekkülü Okuma Grubu

“Belâgat’ın Teşekkülü Okuma Grubu” Hakkında
On hafta olarak planlanan bu okuma grubunda, belâgat ilminin teşekkülü ve Sekkâkî’ye kadarki gelişimi, öne çıkan isim ve eserler üzerinden ele alınacaktır.
Başlangıçta edebî tenkit formunda kendini gösteren edebiyat faaliyetleri Câhız ile birlikte önemli bir sıçrama gerçekleştirmiş, İbn Sinân el-Hafâcî ve Abdülkâhir el-Cürcânî gibi âlimlerin katkılarıyla ise nazarî bir hüviyete kavuşmuştur. Belâgat ilmi diğer ilimlere nazaran geç bir dönemde V. (XI.) asırda teşekkülünü tamamlayabilmiştir.
Okuma grubunda öncelikle belâgatın Abdülkâhir el-Cürcânî öncesi gelişimi üzerinde durulacaktır. Câhiliye dönemine kadar geriye giden edebî tenkit mirasının Cürcânî’ye gelinceye kadar geçirdiği aşamalar belli başlı klasik eserler üzerinden takip edilecek, ardından Cürcânî’nin Delâilü’l-i‘câz ve Esrârü’l-belâga’sı ile yaptığı katkılar tartışılacaktır.
Fahreddin er-Râzî Nihâyetü’l-îcâz adlı eserinde Cürcânî’nin Delâil ve Esrâr’daki yaklaşımını yeni bir tertiple ele almış ve Sekkâkî’ye öncülük etmiştir. Okuma grubunda son olarak, Cürcânî sonrasında Fahreddin er-Râzî ve Zemahşerî’nin katkıları tartışılacak ve Sekkâkî’ye giden süreç tahlil edilecektir.
Hoca: Doç. Dr. Taha Boyalık (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Son Başvuru Tarihi: 5 Ekim 2021
Süre / Periyot: Ekim-Aralık 2021 / 10 Oturum / Haftalık
Şartlar
* Arap Dili ve Belagatı, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri veya Dilbilimleri alanlarında lisansüstü erkek öğrenci / araştırmacı olmak
* Kaynakları okuyabilecek şekilde Arapça bilmek
* Düzenli ve zamanında katılım göstermek.
* Danışman / Hoca tarafından verilen okuma, yazma vb. sorumlulukları yerine getirmek.
Notlar
* Program kontenjanı sınırlı olup kabul edilenlerle irtibata geçilecek ve bilgilendirme yapılacaktır.
* Oturumlar Zoom üzerinden online yürütülecektir.
* Gün ve saat, okuma grubuna kabul edilen katılımcılara duyurulacaktır.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir